Pravidla ochrany soukromí

Provozovatel Evora CZ, s.r.o. na stránkách www.homevap.cz, IČO: 29202167, sídlo: Masarykovo nám. 546/9, 664 51 Šlapanice zpracovává osobní údaje poskytnuté zákazníkem za účelem plnění a dodatečného potvrzení obchodních podmínek, za účelem zpracování elektronické objednávky, realizace dodávky, zúčtování plateb a nezbytné komunikace mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů.

Základní ustanovení

1. Správcem osobních údajů podle paragrafu 5 písm. o) zákona č. 18/2018 o ochraně osobních údajů ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) je Evora CZ, s.r.o., IČO: 29202167   se sídlem Masarykovo nám. 546/9, 664 51 Šlapanice  (dále jen „správce“);

2. Kontaktní údaje správce jsou: e-mail: info@evora.cz, tel.: +420 722 150 190;

3. Osobními údaji se rozumí všechny informace identifikující fyzickou nebo právnickou osobu.

Zdroje zpracovávaných osobních údajů

1. Správce zpracovává osobní údaje, které mu se souhlasem poskytl zákazník a které správce získal na základě vyplněného kontaktního formuláře na stránkách www.homevap.cz.

2. Správce zpracovává jen identifikační a kontaktní údaje zákazníka nezbytné pro odpověď na dotaz.

3. Správce zpracovává osobní údaje za účelem dodávky, zúčtování plateb a k nezbytné komunikaci mezi smluvními stranami po dobu vyžadovanou podle zvláštních právních předpisů. Osobní údaje nebudou zveřejňované a nebude docházet k přenosu do dalších zemí.

Účel zpracování osobních údajů

Informace, které o vás shromažďujeme, používáme k tomu, abychom vám poskytli naše služby a další podporu při jejich využívání, upozornili vás na změny v našich službách a abychom naše služby vylepšovali. Tyto informace rovněž můžeme použít k tomu, abychom vás informovali o dalších službách a produktech, které nabízíme a které doplňují ty, které jste již objednali nebo na které jste se dotazovali.

Konkrétně se jedná o tyto případy:

  • Kontaktní údaje, které vyplníte na našem webu v kontaktních formulářích, použijeme pro zpětnou odezvu a další komunikaci s Vámi. Nebo pokud nás kontaktujete přes další komunikační kanály: telefon či Facebook, tak si Váš kontakt (telefonní číslo, URL profilu…) uložíme a použijeme pro další komunikaci. Tímto vzniká zákonný důvod „souhlas se zpracováním osobních údajů“, na základě kterého budou osobní údaje uchovávány po dobu jednoho roku.
  • Objednáte naše služby či produkty, budeme vaše údaje jakožto zákazníků zpracovávat na základě právního titulu „oprávněný zájem“ po dobu vyřízení objednávky a dále po dobu tří let. Po tuto dobu máte nárok na vypovězení tohoto nároku. A dále na základě právního titulu „splnění právní povinnosti“ budeme vaše údaje jakožto zákazníků zpracovávat pro účetní účely po dobu definovanou platnou legislativou (např. faktura s DPH po dobu deseti let).
  • Uzavřete s námi smlouvu dle zákona, kdy vzniká právní titul „plnění smlouvy“, budeme údaje uchovávat pro účely uzavření smlouvy a schopnost plnění smlouvy po dobu právních závazků uvedených ve smlouvě a dle zákona dalších deset let ode dne jejího skončení.

Doba uchovávání osobních údajů

1. Správce uchovává osobní údaje po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi kupujícím a správcem a po dobu tří let od ukončení smluvního vztahu.

2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů je správce povinen údaje smazat.

Příjemci a zpracovatelé osobních údajů

Třetí stranou, která přijímá osobní údaje kupujícího, jsou subdodavatelé správce. Služby těchto subdodavatelů bezpodmínečně souvisí s úspěšným plněním kupní smlouvy a elektronické objednávky mezi správcem a kupujícím.

Subdodavateli správce jsou:

  • Webnode AG (systém e-shopu);
  • Česká pošta, s. p. (doručovací služba);
  • Google Analytics (analýza webových stránek);

Práva kupujícího

Podle podmínek stanovených v zákoně má kupující právo:

1. Na přístup ke svým osobním údajům

2. Na opravu osobních údajů

3. Na vymazání osobních údajů

4. Vznést námitku proti zpracování

5. Na přenositelnost údajů

6. Odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů písemně nebo elektronicky na e-mailové adrese: info@evora.cz

7. Podat stížnost na Úřad pro ochranu osobních údajů v případě, že se domnívá, že došlo k porušení jeho práva na ochranu osobních údajů

Zabezpečení osobních údajů

1. Správce prohlašuje, že přijal všechna vhodná technická a organizační opatření nutná k zabezpečení osobních údajů kupujícího;

2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť osobních údajů, zejména zabezpečení přístupu k počítači heslem, používání antivirového programu a pravidelnou údržbu počítačů.

Závěrečná ustanovení

1. Odesláním elektronické objednávky na webové stránce www.homevap.cz potvrzuje kupující, že byl obeznámený s podmínkami ochrany osobních údajů, a že je v celém rozsahu přijímá.

2. S těmito pravidly souhlasí kupující zaškrtnutím políčka v objednávce

3. Správce je oprávněný tato pravidla kdykoliv změnit. Novou verzi pravidel je povinen zveřejnit na své webové stránce

Tato pravidla vstupují v platnost 12. 6. 2019.